Author Archives: rifcutter

กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ให้นักเรียน ม.2 – ม.3 และ ม.5 – ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ดำเนินการติดต่อครูประจำวิชาระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค. 2560  Advertisements

Posted in ประกาศ | Leave a comment

กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน 2/2559

Image | Posted on | Leave a comment

กำหนดการสอบกลางภาคเรียน 2/2559

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2559 !!!

Posted in ประกาศ | Leave a comment

การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ให้นักเรียนที่ติด 0, ร ดำเนินการติดต่อคุณครูประจำวิชาเพื่อขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2559

Posted in ประกาศ | Leave a comment

LOGO โรงเรียนสมุทรปราการ “ความละเอียดสูง”

Download

Posted in ประกาศ | Leave a comment

คะแนนการสอบปลายภาค 1/2559

ลิ๊งค์ดาวโหลดคะแนนปรนัย “ดาวโหลดได้แล้ว” !! ครูประจำวิชาติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าดาวโหลดคะแนนวิชาของท่านได้ที่งานวัดผล !!   คณิตศาสตร์ ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ค21101m คณิตศาสตร์ 1 (MEP) ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ค22101m คณิตศาสตร์ 3 (MEP) ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ค23101m คณิตศาสตร์ 5 (MEP) ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ค32101m คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 (MEP) ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ค20207 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ค20205 … Continue reading

Posted in ประกาศ | Leave a comment

การเรียนซ่อมเสริม

ให้นักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ เดินเนินการติดต่อคุณครูประจำวิชาเพิ่มเรียนซ่อม ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 2 กันยายน 2559 นี้

Posted in ประกาศ | Leave a comment

การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ)

Posted in ประกาศ | Leave a comment

ประกาศสำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และเรียนซ้ำ

นักเรียนที่ติด 0 ในทุกวิชาให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นักเรียนที่เรียนซ้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559

Posted in ประกาศ | Leave a comment

ระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2559

ม.1 Click ที่นี่เพื่อปริ๊นหรือดาวโหลด !! ——>ใบสมัคร ม.1 ม.4 Click ที่นี่เพื่อปริ๊นหรือดาวโหลด !! ——>ใบสมัคร ม.4

Posted in ประกาศ | Leave a comment