การเรียนซ่อมเสริม

ให้นักเรียนที่ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ เดินเนินการติดต่อคุณครูประจำวิชาเพิ่มเรียนซ่อม ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 2 กันยายน 2559 นี้

Advertisements
Posted in ประกาศ | Leave a comment

การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 23 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2559 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ)

img019

Posted in ประกาศ | Leave a comment

ประกาศสำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และเรียนซ้ำ

นักเรียนที่ติด 0 ในทุกวิชาให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

นักเรียนที่เรียนซ้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559

Posted in ประกาศ | Leave a comment

ระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2559

ม.1 Click ที่นี่เพื่อปริ๊นหรือดาวโหลด !! ——>ใบสมัคร ม.1

ม.4 Click ที่นี่เพื่อปริ๊นหรือดาวโหลด !! ——>ใบสมัคร ม.4

Posted in ประกาศ | Leave a comment

กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

Click Here!!! กำหนดการ

Posted in ประกาศ | Leave a comment

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

ดำเนินการสอบตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ม.ปลายสอบวันที่ 23, 25, 29  และ ม.ต้น สอบวันที่ 24, 26

Posted in ประกาศ | Leave a comment

การเรียนซ่อมเสริม

ทางงานวัดผลกำหนดให้นักเรียนที่ต้องเรียนซ่อมเสริมดำเนินการเรื่องการเรียนซ่อมเสริมให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

Posted in ประกาศ | Leave a comment

การสอบ Onet ม.3

สทศ. จะดำเนินการสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้นในวันดังกล่าวนักเรียนจะต้องนำ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้มาแสดง เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบเข้า พร้อมกับเตรียม ดินสอ 2B ปากกา และยางลบ มาด้วยเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ

Posted in ประกาศ | Leave a comment

กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ

สทศ. ดำเนินการจัดสอบในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2558

Posted in ประกาศ | Leave a comment

สอบกลางภาค 2/2558

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 22 – 29 ธ.ค. 2558

Posted in ประกาศ | Leave a comment