รายชื่อผู้เข้าสอบ O-net ม.6 กรณีมีเหตุสุดวิลัย

ประกาศการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย

Posted in ประกาศ | Leave a comment

กำหนดการสำหรับนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน

Posted in ประกาศ | Leave a comment

ประกาศเรื่องการสอบกลางภาค

โรงเรียนสมุทรปราการดำเนินการจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

Posted in ประกาศ | Leave a comment

การยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ

ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส, มผ ยื่นใบคำร้องขอเรียนซ้ำ และดำเนินการติดต่อครูประจำวิชาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561

Posted in ประกาศ | Leave a comment

กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ให้นักเรียน ม.2 – ม.3 และ ม.5 – ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส

ดำเนินการติดต่อครูประจำวิชาระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค. 2560 

Posted in ประกาศ | Leave a comment

กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน 2/2559

img004

Posted in ประกาศ | Leave a comment

กำหนดการสอบกลางภาคเรียน 2/2559


สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

ระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2559 !!!

Posted in ประกาศ | Leave a comment

การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

ให้นักเรียนที่ติด 0, ร ดำเนินการติดต่อคุณครูประจำวิชาเพื่อขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2559

Posted in ประกาศ | Leave a comment

LOGO โรงเรียนสมุทรปราการ “ความละเอียดสูง”

Download

Posted in ประกาศ | Leave a comment

คะแนนการสอบปลายภาค 1/2559

ลิ๊งค์ดาวโหลดคะแนนปรนัย “ดาวโหลดได้แล้ว”

!! ครูประจำวิชาติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าดาวโหลดคะแนนวิชาของท่านได้ที่งานวัดผล !!

 

คณิตศาสตร์

ค21101 คณิตศาสตร์ 1

ค21101m คณิตศาสตร์ 1 (MEP)

ค22101 คณิตศาสตร์ 3

ค22101m คณิตศาสตร์ 3 (MEP)

ค23101 คณิตศาสตร์ 5

ค23101m คณิตศาสตร์ 5 (MEP)

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5

ค32101m คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 (MEP)

ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1

ค20207 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2

ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3

ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4

ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 (สายวิทย์ฯ)

ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 (สายวิทย์ฯ)

ค30207 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 (สายศิลป์)

 

วิทยาศาสตร์

ว20201 โครงงานวิทยาศาสตร์

ว20205 เชื้อเพลงิเพื่อการคมนาคม

ว20211 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 1

ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1

ว21101m วิทยาศาสตร์ ม.1 (MEP)

ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2

ว22101 วิทยาศาสตร์ ม.2 (MEP)

ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3

ว30222 เคมี ม.5

ว30224 เคมี ม.6

ว30242 ชีววิทยาศาสตร์ ม.5

ว30244 ชีววิทยา ม.6

ว31121 เคมี ม.4

ว31141sci ชีววิทยา ม.4 (สายวิทยฯ)

ว31141 ชีววิทยา ม.4

ว31101 ฟิสิกส์ ม.4

ว30202 ฟิสิกส์ ม.5

ว30204 ฟิสิกส์ ม.6

ว32101 วิทยาศาสตร์ ม.5 (ฟิสิกส์สายศิลป์)

ว32101m วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ MEP)

ว32161 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ว30271 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

ว30271m วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 (MEP)

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ง21101 การงานอาชีพฯ 1

ง22101 การงานอาชีพฯ 3

ง21102 เทคโนโลยีฯ 1

ง22102 เทคโนโลยีฯ 3

ง23101 การงานอาชีพฯ 5

ง23102 เทคโนโลยีฯ 5

ง31101 การงานอาชีพฯ 1

ง32101 การงานอาชีพ 3

ง33101 การงานอาชีพ 5

ง33102 เกษตรกรรม

ง20207 การจัดการในบ้าน

ง20209 งานธุรกิจขนาดเล็ก

ง20293 ช่างพิมพ์ 1

ง30242 โปรแกรมกราฟิก

ง30242m โปรแกรมกราฟิก (MEP) 

 

ภาษาต่างประเทศ

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3

อ20207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

อ20215 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

อ.20217 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1

อ30201 เสริมทักษะอังกฤษ 1

อ30207 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1

อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

อ30213 การพัฒนาภาษาอังกฤษ 1

อ30215 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

อ30217 การอ่านเพื่การวิเคราะห์

อ30219ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

อ30221 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

อ30223 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 

อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5

จ30213 ภาษาจีนเบื้องต้น 1

จ30209 เสริมทักษะภาษาจีน 3

จ30211 เสริมทักษาภาษาจีน 5

ญ30213 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1

ญ30209 เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3

ญ30211 เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5

 

ภาษาไทย

ท21101 ภาษาไทย 1

ท22101 ภาษาไทย 3 

ท23101 ภาษาไทย 5

ท31101 ภาษาไทย 1

ท32101 ภาษาไทย 3

ท33101 ภาษาไทย 5 

ท20201 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน

ท20205 การใช้ภาษาเพื่อธุรกิจและการสื่อสาร

ท20209 ภาษาสร้างสรรค์

ท30201 แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้า

ท30204 วรรณกรรมปัจจุบัน

ท30207 หลักภาษาไทย

 

สุขศึกษาและพละศึกษา

พ21101 สุขศึกษา 1

พ22101 สุขศึกษา 3 

พ23101 สุขศึกษา 5 

พ31101 สุขศึกษาพละศึกษา 1

พ32101 สุขศึกษาพละศึกษา 3

พ33101 สุขศึกษาพละศึกษา 5

 

สังคมศึกษาฯ

ส21101 สังคมศึกษา 1

ส22101 สังคมศึกษา 3 

ส21102 ประวัตศาสตร์ 1

ส22102 ประวัติศาสตร์ 3

ส23102 ประวัติศาสตร์ 5

ส30231 หน้าที่พลเมือง 1

ส30233 หน้าที่พลเมือง 3

ส31101 สังคมศึกษา 1

ส32102 ประวัติศาสตร์ 1 

ส32101 สังคมศึกษา 3

ส33101 สังคมศึกษา 5

ส33102 ประวัติศาสตร์ 5

ส30234 หน้าที่พลเมือง 4

ส20205 ท้องถิ่นของเรา 1

ส20211 อาเซียนศึกษา 3

ส20215 อาเซียนศึกษา 5

ส30269 ศาสนากับการดำเนินชีวิต

ส30270 สำนึกความเป็นพลเมือง

 

ศิลปะศึกษา

ศ21101 ศิลปะ 1

ศ22101 ศิลปะ 3

ศ23101 ศิลปะ 5

ศ31101 ศิลปะ 1

ศ32101 ศิลปะ 3

ศ33101 ศิลปะ 5

Posted in ประกาศ | Leave a comment